Σενάρια έκθεσης: Ελληνικά

Σενάρια έκθεσης στην ελληνική γλώσσα (PDF)

Βορικό οξύ, τετραβορικά δινατρίου, οξείδιο βορίου, octaborate δινατρίου, βορικά καλίου, μεταβορικά άλατα νατρίου, πενταβορικό νάτριο
E-1: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για την εισαγωγή, μεταποίηση, εξευγενισμό και συσκευασία βορικών αλάτων
E-2: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων με αποτέλεσμα την παρασκευή άλλης ουσίας
E-3: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων στην παραγωγή καταλυτών που περιέχουν τριοξείδιο του διβορίου
E-4: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική τυποποίηση βορικών αλάτων σε μείγματα
E-5: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για την τυποποίηση βορικών αλάτων σε απορρυπαντικά
E-6: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για την τυποποίηση βορικών αλάτων σε βαφές και επιχρίσματα
E-7: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για την τυποποίηση βορικών αλάτων σε συγκολλητικά
E-8: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική τυποποίηση βορικών αλάτων σε υλικά
E-9: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων ως βοηθήματα μεταποίησης σε διεργασίες και προϊόντα
E-10: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων για αυτοκαυστικοποίηση
E-11: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση εντός ή επάνω σε θεμελιώδη μάζα
E-12: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση συγκολλητικών που περιέχουν ενώσεις βορικών αλάτων
E-13: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βαφών και επιχρισμάτων που περιέχουν ενώσεις βορικών αλάτων
E-14: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων κατά την παραγωγή υαλοβάμβακα
E-15: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων κατά την παραγωγή γυαλιού ανώτερων αλκαλίων
E-16: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων κατά την παραγωγή γυαλιού κατώτερων αλκαλίων
E-17: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων κατά την παραγωγή τριμμένου γυαλιού
E-18: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων σε κλειστά συστήματα
E-19: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων σε πυρηνικούς σταθμούς με απελευθέρωση σε ύδατα
E-20: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση βορικών αλάτων σε πυρηνικούς σταθμούς χωρίς απελευθέρωση σε ύδατα
E-21: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική βιομηχανική επεξεργασία αντικειμένων με τεχνικές λείανσης χαμηλής απελευθέρωσης
E-23: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική χρήση βορικών αλάτων σε εφαρμογές ευρείας διασποράς με 100% απελευθέρωση σε ύδατα
E-24: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για χρήση λιπασμάτων που περιέχουν βορικά άλατα σε εφαρμογές ευρείας διασποράς
E-25: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική χρήση βαφών και επιχρισμάτων που περιέχουν βορικά άλατα σε εφαρμογές ευρείας διασποράς
E-26: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική χρήση της μόνωσης κυτταρίνης σε εφαρμογές ευρείας διασποράς
E-27: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική χρήση αντικειμένων που περιέχουν βορικά άλατα σε εφαρμογές ευρείας διασποράς με χαμηλή απελευθέρωσηf
E-28: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη γενική χρήση αντικειμένων που περιέχουν βορικά άλατα σε εφαρμογές ευρείας διασποράς με υψηλή απελευθέρωση
HH-1: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την επαγγελματική χρήση δισκίων για κολυμβητήρια
HH-2: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για γενικές δραστηριότητες παραγωγής – κλειστές διαδικασίες και σε σημαντικό βαθμό κλειστές διαδικασίες σε υψηλή θερμοκρασία
HH-3: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τον εξευγενισμό και τη μεταποίηση βορικών αλάτων
HH-4: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη χρήση απορρυπαντικών υφασμάτων σε βιομηχανικό ή επαγγελματικό περιβάλλον
HH-5: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη λιπαντική άρδευση με χρήση υγρού βοριούχου λιπάσματος
HH-6: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη βιομηχανική εφαρμογή συγκολλητικού
HH-7: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την εκκένωση σάκων (25 – 50kg) σε δοχεία ανάμειξης
HH-8: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την εκκένωση μεγάλων σάκων (750 – 1500kg) σε δοχεία ανάμειξης
HH-9: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την αραίωση συμπυκνώματος ρευστού μεταλλουργίας (metalworking fluid, MWF) με νερό
HH-10: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την μεταφορά βοριούχου λιπάσματος υπό μορφή κόκκων
HH-11: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την βιομηχανική χρήση βαφών και επιχρισμάτων
HH-12: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τη χρήση διαλυμάτων καθαρισμού σε βιομηχανικό ή επαγγελματικό περιβάλλον
HH-13: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την παρασκευή και εφαρμογή πυρίμαχων μειγμάτων
HH-14: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη φόρτωση βυτιοφόρων αυτοκινήτων
HH-15: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την εκφόρτωση βορικών αλάτων από πλοία
HH-16: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την κλειστή παραγωγή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος
HH-17: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για την παρασκευή λουτρού επεξεργασίας για γαλβανισμό, επιμετάλλωση και άλλη επεξεργασία επιφανειών
HH-18: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος από/σε δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις
HH-19: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη συσκευασία σε σάκους (25 – 50 kg)
HH-20: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη συσκευασία σε μεγάλους σάκους
HH-21: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για γενικές δραστηριότητες συντήρησης
HH-22: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την μεταφορά ουσίας σε μικρούς περιέκτες
HH-23: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη μεταφορά υγρού βοριούχου διαφυλλικού λιπάσματος
HH-24: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για την βιομηχανική χρήση συλλιπασμάτων σε μορφή πάστας για την επίχριση ηλεκτροδίων συγκόλλησης/χαλκοκόλλησης
HH-25: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την επαγγελματική χρήση βαφών και επιχρισμάτων
HH-26: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την επαγγελματική εφαρμογή συγκολλητικού
HH-27: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για το διασκορπισμό βοριούχου λιπάσματος υπό μορφή κόκκων
HH-28: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την εφαρμογή υγρού βοριούχου λιπάσματος
HH-29: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για τον γαλβανισμό, την επιμετάλλωση και άλλη επεξεργασία της επιφάνειας μεταλλικών αντικειμένων
HH-30: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη χρήση διαλυμάτων εμφανιστηρίου και σταθεροποιητών σε φωτογραφικές εφαρμογές
HH-31: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη συμπίεση και δισκιοποίηση σκονών που περιέχουν βορικά άλατα
HH-32: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την εργασία σε εργαστήριο
HH-33: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη χρήση MWF στην κατεργασία
HH-34: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας
HH-35: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για την παρασκευή πρωτογενούς διαλύματος – φωτογραφικές εφαρμογές
HH-36: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την επαγγελματική εγκατάσταση μόνωσης κυτταρίνης
HH-37: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την επαγγελματική εγκατάσταση γυψοσανίδων, σανίδων και άλλων προϊόντων
HH-38: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τις βιομηχανικές διαδικασίες σύνθλιψης και άλεσης
HH-39: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για τη βιομηχανική χρήση λειαντικών
HH-40: Σενάριο περιβαλλοντικής έκθεσης για την βιομηχανική/επαγγελματική χρήση συλλιπασμάτων κατά τη συγκόλληση/χαλκοκόλληση
HH-41: Σενάριο επαγγελματικής έκθεσης για την εργασία σε αποθήκη

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.